Pitali ste, odgovaramo vam

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Legalizacija objekta s građevinskom dozvolom

Ako postoji građevinska dozvola, uporabna dozvola, dozvola o gradnji, a sagrađeno je odstupno od dozvole, mora se cijeli objekt legalizirati. Primjer: ako je dozvola na 8x8m2, a izgrdeno je u startu 10x10m2, mora se cijeli objekt legalizirati.

Zašto geodetski snimak?

Ako objekt nije upisan u katastar u postojećem stanju (onakav kakav je na terenu), onda se mora napraviti i geodetski snimak izvedenog stanja. Isto vrijedi i ako nije uopce zaveden u katastru.

Zašto se radi upis nakon legalizacije?

Radi se zato da se postojeće, legalno stanje, zavede u katastar i zemljišne knjige. Po zakonu, svaka nova zgrada mora se evidentirati u katastar i zemljišne knjige. Zgrade koje su legalizirane te za njih postoji pravomoćno rješenje, smatraju se da imaju pravilnu tehničku dokumentaciju i trebaju se evidentirati u katastar i zemljišne knjige.

Nadograđena je garaža/spremište, zašto se sve tretira kao jedan objekt?

Kad se na stambeni objekt nadogradi garaža/spremište, a može se proći iz stambenog objekta u nadograđeni dio, to se tretira kao jedna funkcionalna jedinica (stambeni objekt i ta garaža/spremište se smatraju jednim objektom). Drugim, rječima, ako postoje vrata između stambenog objekta i nadograđenog objekta, to je sve jedna funkcionalna jedinica. Također, najčešće, ako postoji izlaz s kata stambenog objekta na nadograđeni dio koji služi kao terasa, to je također funkcionalna jedinica (sve je jedan objekt).


Zašto je kazna (naknada za zadržavanje objekta) na puni volumen?

Ako se objekt u startu sagradi mimo akta o građenju (gradevinske dozvole, rješenja o gradnji, dozvola o gradnji), naknada za zadržavanje objekta automatski ide na puni volumen, jer se nije pridržavalo gabarita navedenih u tim aktima.

Zašto je kazna na puni volumen, a objekt je sagrađen manje od dozvole?

Izgradnja objekta koji je manji od dozvole također je u odstupanje od dozvoljene gradnje jer se nije pridržavalo gabarita koji su postavljeni u aktu o gradnji (građevinska dozvola, dozvola o gradnji, rješenje o gradnji).

Što se smije mijenjati na objektu dok traje proces legalizacije za taj objekt?

Ako se vodi proces legalizacije za neki objekt, dozvoljene su izmjene koje su neophodne radi poboljšanja energetskih svojstava: MIJENJANJE PROZORA (pod uvjetom da svi prozori ostaju istih gabarita i na istim mjestima), ZAMJENA KROVA (samo crijep se smije mijenjati)  I STAVLJANJE FASADE.

Koliki je rok izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju?

Elaborati su najčešće gotovi u roku od 2 tjedna od izmjere na terenu. Također, izrada dokumentacije ovisi i o prikupljenoj dokumentaciji od strane stranke. Ako stranka ne pribavi dokumentaciju do dana izmjere i ostavi ‘’terencima’’, tada izrada dokumentacije ovisi o tome koliko je stranka brza u nabavljanju dokumentacije i slanju dokumentacije projektantima. Dok se ne prikupi dokumentacija elaborati se ne mogu izraditi do kraja.

Što se naplaćuje po m2, a sto po m3?

Firma koja izrađuje projektnu dokumentaciju naplaćuje po metru kvadratnom. Naknada za zadržavanje objekta, komunalni i vodni doprinosi plaćaju se po kubnom metru.

Kako se računa GBP (Građevinska brutto površina)?

Građevinska brutto površina izračunava se na način da se mjere vanjski gabariti objekta i sve etaže. Primjer: kuca 10x10 m2 = 100 m2 (GBP), a ako ima 2 kata, to je onda 200 m2 (GBP). Sve etaže ulaze u kvadraturu. Ako ima trajni pristup u potkrovlje ili tavan, tamo se računa samo ono sto je iznad 2 m svijetle visine.

Kada mogu očekivati dobivanje Rješenja o legalnosti zgrade?

Dobivanje Rješenja o legalnosti zgrade ovisi isključivo o količini predmeta koje vode referenti, kao i i brzini rješavanja istih ili eventualnih korekcija, nedostatka potrebne dokumentacije koju stranka u postupku treba pribaviti i sl. Nije definiran rok u kojem se dobiva Rješenje o legalnosti, pa postupak može potrajati od nekoliko mjeseci na više. Pravomoćno rješenje o legalnosti zgrade kojim se završava postupak ishodi se mjesec dana nakon dobivanja Rješenja o legalnosti.

Koliki je iznos komunalne i vodne naknade koju moram platiti pri ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade?

Komunalni doprinos za gradnju ili legalizaciju plaća se prema obujmu (m3) objekta, te ovisi o tome u kojem gradu i kojoj zoni se nalazi objekt i koju vrstu zgrade legalizirate.

Koliko traje izrada projekta za legalizaciju objekta?

Ukoliko dostavite svu potrebnu dokumentaciju, od trenutka izlaska na teren potrebno je 7-21 dan da se izradi projekt za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade.

Koji dokumenti su potrebni da bih dokazao legalnost dijela zgrade koju trebam ozakoniti?

Potrebno je dostaviti dokaz o legalnosti zgrade, ukoliko ga posjedujete, bilo da se radi o Dozvoli za gradnju, Uvjerenju da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968.,  Rješenju o obnovi u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada ili  Elaborat sudskog vještaka o starosti zgrade.

Koji su načini plaćanja projekata u vašoj firmi, te možemo li platiti projekt na rate?

Plaćanje je gotovinski i virmanski, a omogućili smo i plaćanje u nekoliko obroka ovisno o visini cijene usluge.

Zašto geodetsku snimku koja je izrađena pri legalizaciji objekta ne možemo iskoristiti pri upisu objekta u katastar?

Zato što se radi o dvije različite vrste projekta koje se rade odvojeno - Projekt za legalizaciju objekta i Elaborat upisa objekta u katastar; projekti se kao takvi razlikuju, a elaborat upisa objekta u katastar je nešto opširniji dokument koji se radi isključivo u tu svrhu i plaća se neovisno o izradi projekta za legalizaciju objekta.