Geodetski snimak

Zagreb
Tina Ujevića 5

099/821-7583
info@adris-net.hr

AKCIJA

Geodetski snimak

Geodetski snimak je elaborat koji se izrađuje za potrebe ozakonjenja nezakonito izrađene zgrade koji izrađuje ovlašteni geodet.

Geodetskim snimkom se utvrđuju vanjski gabariti zgrade te njezin smještaj u prostoru i utvrđuje se čestica ili čestice na kojima se nalazi predmetna zgrada ili zgrade. Snimak se preklapa s Državnom ortofoto kartom da bi se utvrdilo je li zgrada izgrađena prije 30. lipnja 2011. godine (službeni završetak avio snimanja).

Geodetski snimak izvedenog stanja ne služi za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja niti utvrđenje međa tj. evidentiranja zgrada u katastar i zemljišne knjige, za te potrebe se izrađuje poseban elaborat nakon ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.

Primjer geodetske snimke izvedenog stanja

 Primjer geodetske snimke izvedenog stanja